آزاده نامداری تصویر/ آزاده نامداری در جشن عروسی بهاره رهنما